เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายวีระวัฒน์ โยธี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอชุมแพ (นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์) เข้าร่วมจัดเวที ครั้...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันที่ 4 เมษายน 2561 นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอชุมแพ (นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์) เข้าร่ว...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันที่ 4 เมษายน 2561 นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอชุมแพ (นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์) เข้าร่วมจั...

โครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer/โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันที่ 3 เมษายน 2561 นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ของกศน. เวลา 09...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ ประธานเปิดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล...

โครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer/โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันที่ 2 เมษายน 2561 นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ของกศน. เวลา 09...

โครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันที่ 2 เมษายน 2561 นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ของกศน. ณ กศน.ตำบล...

วิทยากรโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ของกศน. ณ ศาลา...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร)

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชุมแพ โดย นายพันธ์เทพ เสาโก...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันที่ 1 เมษายน 2561 นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอชุมแพ (นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์) เข้าร่...