เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอชุมแพ

วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอชุมแพ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักง...

เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ชุมชนตำบลวังหินลาด เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการการผลิตป...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์, ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร)

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายวีระวัฒน์ โยธี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจ...

เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมกลุ่ม ศพก.โนนสะอาด และร่วมกิจจกรรมเปิดตัวโครงกา...

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนชุมแพ โดยได้รับเกียรติจากปลั...

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนโนนอุดม ตำบ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ชุมชนโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ กล...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอชุมแพ นายพันธ์เทพ เสาโกศล เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และ มอบปัจจัยการผลิต พร...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Yong Smart Farmer

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบปัจจัยการการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Y...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ได้อบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)และมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริ...