เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ครั้งที่ ๑๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / โครงการอำเภอ.......ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ; วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษต...

ครั้งที่ ๑๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / ร่วมกิจกรรมจิตรอาสาพัฒนา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ; วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมก...

ครั้งที่ ๑๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ด้านพืช

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ; วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอช...

ครั้งที่ ๑๐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ ๓

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมาย ดังนี้ ๑. ๐๙.๐๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล ...

ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรสวนยางระดับอำเภอและระดับตำ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ;วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ และเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพได้เข้าร่...

ครั้งที่ ๘ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาปราดเปรื่อง , ลงพื้นที่ตรวจแปลงข้าวโพดเล

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ:วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมาย ดังนี้ ๑. เวลา ๐๙๐๐ น. นางบุตรดี สิงห์คร น...

ครั้งที่ ๗ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / เจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ข้าวโพดเลี้ย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้ นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ นวส.ปฏิบัติการ...

ครั้งที่ ๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / พิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมาย ดังนี้ ๑. เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวยุวรัตน์ บ...

ครั้งที่ ๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒/ ประชุมร่วมกับตัวแทนจาก​เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล​ ​จำกัด(เซ็นทรัลขอนแก่น)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าทีฯ ร่วมประชุมตัว...

ครั้งที่ ๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒/ ประชุุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ : นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน...