เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

สัมมนาสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร

วันที่ 15-17 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่กา...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 12 - 14 กันยายน 61 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ นวส.ปฏิบัติการ , นางบุตรดี สิงห์คร นวส.ปฏิบัต...

โครงการ "นายอำเภอแหวนเพชร" ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมการดำเนิ...

โครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

วันที่ 6,10,11 กันยายน 2561 นายสุวัจจ์ ประชุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม (นวส.ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างการร...

โครงการสร้างการรับรู้การใข้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายสุวัจจ์ ประชุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม (นวส.ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างการรับรู้ก...

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ภาระกิจดังนี้ 1. เวลา 10.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมเน็ตประชารัฐ...

โครงการบูรณาการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขอ...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้นายพงศธร เสิกภูเขียว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ให...

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น( กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) ฝึกอบร...

โครงการเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดร

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนร...