เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

20 เม.ย.2560 สนง.เกษตรอำเภอชุมแพ : ประชุมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น จำนวน 45 คน(ปร...

ขอพรจากท่านนายอำเภอชุมแพ

วันที่ 18 เมษายน 2560 นำทีมโดยท่านเกษตรอำเภอชุมแพ นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ อวยพรปีใหม่ไทย นายอำเภอชุมแพ น...

สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

12 เม.ย. 60 นายสุวัจจ์. ประทุมวงศ์. เกษตรอำเภอชุมแพพร้อมด้วยเจ้าที่ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริ...

เยี่ยมเกษตรกร

วันที่ 5 เมษายน 2560: นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้ 1.นายพงศธร เสิกภูเขียว จพง.การเกษตรชำนาญงาน เยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครง...

ประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เยี่ยมเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ

วันที่ 4. เมษายน 2560. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ภาระกิจ ดังนี้. 1. เวลา 08.30. น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ...

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร" รุ่นที่ 2

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร" รุ่นที่ 2 วันที่24-27 มี.ค.2560 ณ แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม จ.นครปฐม โดยตัวแทนจ.ขอ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

27 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ โดยนายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ - ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในสัปดาห์ และติดตามงานโ...

ประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

9 มีนาคม 2560 น.ส.ยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมาย ร...

งาน Field day พืชตระกูลถั่ว ต.โนนอุดม

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : 23 กุมภาพันธ์ 2560 จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่ว การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต...

ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP/รับการติดตามตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ 1. ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP กิจกรรมย่อย อบรมและฝึกปฏิบัติแบบกลุ่ม ครั้งที่ 3 ณ...