เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ; วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑.เวลา ๐๙.๐๐ น. ตัวแทนทหารจากค่าย ร.๘ พัน ๒ ขอพบเกษตรอำเภอชุมแพ นายวันที เนื่องช...

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ /ประชุมวางแผนส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑/๖๒

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ; วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมวางแผนส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑/๖๒ ...

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑/ ประชุมประจำเดือน

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ;วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วม ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาค...

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ / ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมกำน...

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ / ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ; ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ดังนี้ ๑. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมป...

ครั้งที่ ๒๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบานแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงา...

ครั้งที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรและผู้ยากจน (อบ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ;วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอชุมแพ พ...

ครั้งที่ ๒๐ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ วันปิยมหาราช

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ;วันที่ 23 ตุลาคม 2561นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ เวลา 06.30 น. ...

ครั้งที่ ๑๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ดังนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอช...

ครั้งที่ ๑๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการสานพลังประชา เพื่อรัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ดังนี้ ๑. เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการเกษตรอำเภอชุมแพ และ...