เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 น. นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใญ่บ้าน สัญจร ต.โนนอุดม เวลา 17.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

1.นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมร่วมคณะกรรมการโครงการทฤษฏีใหม่ 5 ประสาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมรับฟังการประชุมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรตามบทบาท Chief of Operation...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ เพื่อติดตามงานโครงการต่างๆ และวางแผนการปฏิบั...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมป...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร)

ว้ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้นายวีระวัฒน์ โยธี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราช...

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ นวส.ปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจัดเวทีประช...

เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน"

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน&...

วันที่ 26 มกราคม 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ:วันที่ 26 มกราคม 2561 ภารกิจดังนี้ 1. เวลา 08.30 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมรับฟังคอนเฟอร์เรนธ์ เรื่...