เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

อัตรากำลัง

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

  นายวันที  เนื่องชุมพล 
เกษตรอำเภอชุมแพ

 

 

นางสาวลักขณา  เมืองแวง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลวังหินลาด ,ตำบลหนองเขียด

 

นายพงศธร  เสิกภูเขียว

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลนาเพียง,ตำบลขัวเรียง

นางอนงค์พรรณ มีเทพ 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลหนองไผ่ ,ตำบลไชยสอ

นางสาวกมลภา  ดีพาชู 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

              รับผิดชอบตำบลชุมแพ , ตำบลโนนสะอาด

นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลหนองเสาเล้า , ตำบลโนนอุดม

 

นางบุตรดี  สิงห์คร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกา​ร

รับผิดชอบตำบลนาหนองทุ่ม, ตำบลโนนหัน

นางสาวธันยพร  นาบุต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

 

นางสาวนุชนภา  ฤาชาบุตร

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

นางสาววนิดา  รามแก้ว

บริการทั่วไป

 

 

25 สิงหาคม 63 13:40:30