เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

 

 

นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์

เกษตรอำเภอชุมแพ

 

 

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลโนนหัน

นายจรัล ดาวสวย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาหนองทุ่ม,ตำบลหนองเขียด

นายวีระวัฒน์  โยธี 

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลวังหินลาด , ตำบลชุมแพ

นายฉลาด ช้างยอด 
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลไชยสอ

นายกิตติเชษฐ์  รัตนเกื้อ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลโนนสะอาด

นายพงศธร เสิกภูเขียว 
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลนาเพียง , ตำบลขัวเรียง

นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองเสาเล้า , ตำบลโนนอุดม

นางอนงค์พรรณ มีเทพ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองไผ่

นางสุทิน  โยทคบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนุชนภา  ฤาชาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

นางสาวยุพรินทร์  สีคต
บริการทั่วไป

 

 

26 มิถุนายน 60 16:04:53