เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

  นายวันที  เนื่องชุมพล 
เกษตรอำเภอชุมแพ

 

 

นายวีระวัฒน์  โยธี 

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลวังหินลาด , ตำบลชุมแพ

 

                                                  

นายกิตติเชษฐ์  รัตนเกื้อ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลโนนสะอาด ,ตำบลนาหนองทุ่ม

นายพงศธร เสิกภูเขียว 
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

              รับผิดชอบตำบลนาเพียง , ตำบลขัวเรียง

 

นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองเสาเล้า , ตำบลโนนอุดม

 

นางอนงค์พรรณ มีเทพ 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองไผ่

นางบุตรดี  สิงห์คร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลนาหนองทุ่ม, ตำบลโนนหัน

 

 

 

 

 

 

 

 

   รับผิดชอบตำบลไชยสอ

นางสุทิน  โยทคบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนุชนภา  ฤาชาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

นางสาวปาณิสา  รามแก้ว

บริการทั่วไป

 

 

21 ตุลาคม 61 20:46:21