เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

อัตรากำลัง

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

  นายวันที  เนื่องชุมพล 
เกษตรอำเภอชุมแพ

 

 

นายวีระวัฒน์  โยธี 

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลวังหินลาด

 

 

 

 

   

นายพงศธร  เสิกภูเขียว

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลชุมแพ ,ตำบลขัวเรียง

นายกิตติเชษฐ์  รัตนเกื้อ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลโนนสะอาด ,ตำบลหนองเขียด

 

 

 

 

 

 

นางสาวกมลภา  ดีพาชู 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

              รับผิดชอบตำบลนาเพียง

 

นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองเสาเล้า , ตำบลโนนอุดม

 

นางอนงค์พรรณ มีเทพ 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลหนองไผ่ ,ตำบลไชยสอ

นางบุตรดี  สิงห์คร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกา​ร

รับผิดชอบตำบลนาหนองทุ่ม, ตำบลโนนหัน

 

นางสุทิน  โยทคบุรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

นางสาวนุชนภา  ฤาชาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

นางสาววนิดา  รามแก้ว

บริการทั่วไป

 

 

5 เมษายน 62 15:27:11