เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ; วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑.เวลา ๐๙.๐๐ น. ตัวแทนทหารจากค่า...

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ /ประชุมวางแผนส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑/๖๒

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ; วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุม...

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑/ ประชุมประจำเดือน

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ;วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำ...

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ / ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้...

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ / ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ; ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ดังนี้ ๑. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเ...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

        แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ    องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ         Field  day ๒๐๑๘
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี ๒๕๖๑/๖๒

(นายประหยัด  ชำนาญรบ)

 

 

 

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...