popup

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

20 เม.ย.2560 สนง.เกษตรอำเภอชุมแพ : ประชุมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโครงการพัฒน...

ขอพรจากท่านนายอำเภอชุมแพ

วันที่ 18 เมษายน 2560 นำทีมโดยท่านเกษตรอำเภอชุมแพ นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนัก...

สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

12 เม.ย. 60 นายสุวัจจ์. ประทุมวงศ์. เกษตรอำเภอชุมแพพร้อมด้วยเจ้าที่ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำน...

เยี่ยมเกษตรกร

วันที่ 5 เมษายน 2560: นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้ 1.นายพงศธร เสิกภูเขียว ...

ประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เยี่ยมเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ

วันที่ 4. เมษายน 2560. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ภาระกิจ ดังนี้. 1. เวลา 08.30. น. นายสุวัจจ์ ประ...

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร" รุ่นที่ 2

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร" รุ่นที่ 2 วันที่24-27 มี.ค...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

27 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ โดยนายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ - ประชุมเจ้าหน้า...

ประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

9 มีนาคม 2560 น.ส.ยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน น...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...