เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 น. นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใญ่บ้าน สัญจร ต.โนนอุดม ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

1.นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมร่วมคณะกรรมการโครงการทฤษฏีใหม่ 5 ประสาน ณ ห้องปร...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมรับฟังการประชุมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญแ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอช...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุวรัตน์ บุญ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร)

ว้ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้นายวีระวัฒน์ โยธี เจ้าพ...

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้นายกิตติเชษฐ์...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้นายกิตติเชษฐ์...

more...