เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ครั้งที่ ๑๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / โครงการอำเภอ.......ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ; วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันที เนื่องช...

ครั้งที่ ๑๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / ร่วมกิจกรรมจิตรอาสาพัฒนา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ; วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำ...

ครั้งที่ ๑๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ด้านพืช

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ; วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษ...

ครั้งที่ ๑๐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ ๓

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ได้ม...

ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ / โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรสวนยางระดับอำเภอและระดับตำ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ;วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอ...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

        แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ    องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ         Field  day ๒๐๑๘
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี ๒๕๖๑/๖๒

(นายประหยัด  ชำนาญรบ)

 

 

 

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...