เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายวีระวัฒน์ โยธี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอช...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันที่ 4 เมษายน 2561 นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากท่...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันที่ 4 เมษายน 2561 นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากท่านเ...

โครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer/โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันที่ 3 เมษายน 2561 นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการ ...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ ประธานเปิดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

โครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer/โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2

วันที่ 2 เมษายน 2561 นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการ ...

โครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันที่ 2 เมษายน 2561 นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการ Sma...

วิทยากรโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการ...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

 
แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ