เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร)

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมหัวห...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอชุมแพ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.20 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และน.ส.ยุวรัตน์ บุญเกษ...

ประชุม อชก.ส่วนอำเภอชุมแพ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และนางอนงค์พรรณ มีเทพ ...

ต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณ

วันที่25 พฤษภาคม 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์...

อบรม อกม. ระดับอำเภอ

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พบปะและมอบแ...

ต้อนรับคณะจากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ นำทีมโดยนายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมค...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ประธานชุมชน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายร่วมปร...

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

20 เม.ย.2560 สนง.เกษตรอำเภอชุมแพ : ประชุมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโครงการพัฒน...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...