popup

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรม อกม. ระดับอำเภอ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พบปะและมอบแน...

ต้อนรับคณะจากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ นำทีมโดยนายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมค...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ประธานชุมชน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายร่วมปร...

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

20 เม.ย.2560 สนง.เกษตรอำเภอชุมแพ : ประชุมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโครงการพัฒน...

ขอพรจากท่านนายอำเภอชุมแพ

วันที่ 18 เมษายน 2560 นำทีมโดยท่านเกษตรอำเภอชุมแพ นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนัก...

สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

12 เม.ย. 60 นายสุวัจจ์. ประทุมวงศ์. เกษตรอำเภอชุมแพพร้อมด้วยเจ้าที่ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำน...

เยี่ยมเกษตรกร

วันที่ 5 เมษายน 2560: นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้ 1.นายพงศธร เสิกภูเขียว ...

ประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เยี่ยมเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ

วันที่ 4. เมษายน 2560. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ภาระกิจ ดังนี้. 1. เวลา 08.30. น. นายสุวัจจ์ ประ...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...