เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ครั้งที่ 41 ประจำเดือนมีนาคม 2564/ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำ...

ครั้งที่ 40 ประจำเดือนมีนาคม 2564/จัดงานวันถ่านทอดเทคโนโลยี่เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 (f

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมา...

ครั้งที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2564/ เตรียมสถานที่ Field day

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมค...

ครั้งที่ 38 ประจำเดือนมีนาคม 2564/ ศึกษาดูงานเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ: วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ มอบ...

ครั้งที่ 37 ประจำเดือนมีนาคม 2564/ ประชุมลูกจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ...

ครั้งที่ 36 ประจำเดือนมีนาคม 2564/ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ:วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายวันที เนื่องชุม...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

        แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ    องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ         Field  day ๒๐๑๘

ิ           

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี ๒๕๖๑/๖๒

(นายประหยัด  ชำนาญรบ)

Field  day  ๒๐๑๙

 

 

 

ผลิตภัณฑ์อำเภอ

more...

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจ้างงานระดับตำบล โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎใหม่  อำเภอชุมแพ