เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00น. นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...

มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกับนายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเ...

ร่วมประชุมใหญ่คณะกรรมการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ

วันที่ 7 กันยายน 2560 นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากท่านเ...

ประชุมการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตพืช ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอ...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

วันที่ 4 กันยายน 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากท่าน...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากท่าน...

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ๋) ปี 2560 งวดที่ 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ จัดอบรมเกษตรกโครงการระบบส่งเสริมการเก...

โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนฯ

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ นำโดยนายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแ...

more...