เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ครั้งที่ ๒๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑/ ประชุมคณะกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเ

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผ...

ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ / ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(ฝนแล้ง)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ๑. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าสำน...

ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ /ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (ฝนแล้ง)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าสำนักงาน...

ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑/เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง

เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปร...

ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ /กิจกรรม ๕ ส.

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้า...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

        แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ    องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ         Field  day ๒๐๑๘
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี ๒๕๖๑/๖๒

(นายประหยัด  ชำนาญรบ)

 

 

 

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...