เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่จัดเวทีชุม...

งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเร่ิมต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ นำโดยนายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้า...

โครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นางบุตรดี สิงห์คร (นวส...

โครงการวิจัยโครงการเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม (นว...

เตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ 1. เวลา 10.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมเจ...

ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาลำน้ำเชิญ ครั้งที่ 1/2561 /ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้รับมอบหมายดังนี้ 1. เวลา 09.00 น. ...

ประนีประนอมลูกหนี้ (อชก.)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ โดยนายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และ ผู้จั...

ทำสัญญายืมเครื่องจักรกล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ทำสัญญายืมเครื่องจักรกล กับกลุ่มวิสา...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

 
แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ