เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอชุมแพ

วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ...

เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ชุมชนตำบลวังหินลาด เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านปร...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร)

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายวีระวัฒน์ โยธี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากท่...

เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี...

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเ...

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนโนนอุดม ตำบ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ชุมชนโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอชุมแพ นายพันธ์เทพ เสาโกศ...

more...